Το Πρόγραμμα παρέχει υποτροφίες κάθε εξάμηνο (τα πρώτα δύο εξάμηνα) σπουδών, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. Οι υποτροφίες καλύπτουν μέρος των διδάκτρων.  Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια (π.χ. Μ.Ο. βαθμολογίας όλων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που έχουν εξετασθεί επιτυχώς εντός του προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου). Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται ισοκατανομή των προβλεπομένων ποσών στους υποψηφίους που ισοβαθμούν, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. και εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος. Τυχόν υποχρεώσεις των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.