Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΜΔΕ περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) καθώς και ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική.

Στην αρχή του Α΄ εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν έναν αριθμό προκαταρκτικών μαθημάτων.

Για όσους προέρχονται από Οικονομικά Τμήματα:

  1. Εισαγωγή στην Τεχνολογία & Αρχές Βιο-Συστημάτων
  2. Εισαγωγή στη Χημεία & Φυσική Επιστημών Ζωής

Για όσους προέρχονται από μη-Οικονομικά Τμήματα:

  1. Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
  2. Εισαγωγή στη Μακροοικονομική

Το μάθημα Οικονομετρία θα είναι κοινό για όλους.

Τα προκαταρτικά μαθήματα θα είναι διάρκειας 6 εβδομάδων (3 ώρες/εβδομάδα) και θα γίνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα αυτά θα κλείνουν με 1 εβδομάδα εξετάσεων.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Με πρόταση της Σ.Ε. και έγκριση από τη Γ.Σ. μπορεί να γίνει η τροποποίηση του Προγράμματος των Μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.

Χρονικός Προγραμματισμός Μαθημάτων

Το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών. Στα πλαίσια αυτά, τα μαθήματα γίνονται κάθε εβδομάδα, Τρίτη και Σάββατο (16:00-22:00 και 09:00-15:00 αντίστοιχα), χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλες ημέρες της εβδομάδας, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες του προγράμματος.

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα και είναι διάρκειας 33 ωρών, πλην των προκαταρκτικών μαθημάτων που είναι 15 ώρες το καθένα και κατανέμονται στη διάρκεια των πέντε (5) πρώτων εβδομάδων για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Τα προκαταρκτικά μαθήματα ολοκληρώνονται με εξετάσεις.

Με την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. ο φοιτητής παραλαμβάνει από τη Γραμματεία το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, τις ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες, κ.λπ.