Μαθήματα 2018-10-31T08:46:17+00:00

Μαθήματα

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Για όσους προέρχονται από μη-οικονομικά και συναφή τμήματα:

Το προπαρασκευαστικό αυτό μάθημα έχει ως στόχο να προσδώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις που αφορούν στη μακροοικονομική θεωρία. Συγκεκριμένα, το μάθημα περιλαμβάνει το οικονομικό κύκλωμα, τα οικονομικά της κλειστής οικονομίας και οικονομική πολιτική, τα οικονομικά της ανοικτής οικονομίας και οικονομική πολιτική, συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά σε κλειστή και ανικτή οικονομία και παράγοντες προσδιορισμού

Το προπαρασκευαστικό αυτό μάθημα έχει ως στόχο να προσδώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις που αφορούν στη μικροοικονομική θεωρία. Συγκεκριμένα, το μάθημα περιλαμβάνει τηε θεωρία του καταναλωτή, της θεωρία της επιχείρησης, θεωρίες κόστους, ζήτηση, προσφορά και ισορροπία στις αγορές, ελαστικότητες, υποδείγματα αγορών.

Για όσους προέρχονται από οικονομικά και συναφή τμήματα:

Τα βιοσυστήματα είναι το εργαλείο για την Βιοοικονομία και αποτελούνται από μια ποικιλία ζωντανών οργανισμών και προϊόντων τους που ξεκινούν από τα βακτήρια και φτάνουν στα ζώα και φυτά. Η βασική γνώση των χαρακτηριστικών τους σε μοριακό και οργανωτικό επίπεδο απαιτείται για την κατανόηση της λειτουργίας τους. Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια σφαιρική και ολοκληρωμένη γνώση της τρέχουσας κατάστασης της επιστήμης σχετικά με τα χαρακτηριστικά των βιολογικών συστημάτων που σχετίζονται με την Βιοοικονομία. Θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα βασικά θέματα: (α) βασικά συστατικά των Βιολογικών Συστημάτων από το κύτταρο στο οικοσύστημα, (β) τα μικροβιακά, ζωικά και φυτικά κυτταρικά εργοστάσια, (γ) αρχές της ενεργειακής χρήσης και διαμετατροπής των βιοϋλικών σε ζωντανούς οργανισμούς (δ) η ροή των πληροφοριών σε ζώντες οργανισμούς, (ε) η γονιδιακή τεχνολογία και (στ) η πρωτεϊνική τεχνολογία.

Τα βιολογικά συστήματα αποτελούν ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων φυσικοχημικών αλληλεπιδράσεων περιορισμένων σε ένα συγκεκριμένο χώρο – το κύτταρο. Για την κατανόηση της λειτουργίας τους είναι απαραίτητη η κατ’ αρχήν γνώση θεμελιωδών αρχών της φυσικής και της χημείας. Oι τελευταίες παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο μάθημα με μοναδικό στόχο να δώσουν τη δυνατότητα σε πτυχιούχους οικονομικής κατεύθυνσης να επικοινωνήσουν με πτυχιούχους θετικών επιστημών προς τη κατεύθυνση κοινών επιχειρηματικών δράσεων. Η θεματολογία που καλύπτεται σε ένα βασικό επίπεδο κατανόησης είναι: χημικές ιδιότητες των στοιχείων και των μορίων, σχηματισμός χημικών δεσμών, χημικές αντιδράσεις και διαμοριακές αλληλεπιδράσεις, φυσικοχημικές παράμετροι – οξύτητα, αλατότητα, πίεση, θερμοκρασία, ώσμωση, ηλεκτροχημικές μεταβολές και ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, διάχυση και φαινόμενα μεταφοράς, βασικές αρχές θερμοδυναμικής, ενέργεια, εντροπία.

Το μάθημα Ποσοτικές Μέθοδοι θα είναι κοινό για όλους.

Το μάθημα αφορά στις βασικές αρχές της οικονομετρίας, δηλαδή την εφαρμογή των μαθηματικών και της στατιστικής για την ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών οικονομικών δεδομένων. Το μάθημα παρουσιάζει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο εμπειρικοί ερευνητές αντιμετωπίζουν και εφαρμόζουν τις οικονομετρικές μεθόδους στην απτή πραγματικότητα ως  εργαλείο για την απάντηση ερωτημάτων στους τομείς των επιχειρήσεων, της αξιολόγησης πολιτικών και της πρόγνωσης οικονομικών μεταβλητών.

Α’ Εξάμηνο

Η ταχεία οικονομική ανάπτυξη ανά τον κόσμο σήμερα θέτει σε κίνδυνο τις μέλλουσες γενιές καθώς εγείρονται ουσιαστικές ανησυχίες για την εξάντληση των φυσικών πόρων και τη δημιουργία σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, ο κλάδος της βιοτεχνολογίας εξαπλώνεται ραγδαία παγκοσμίως με τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Το μάθημα αυτό στοχεύει στην παροχή γνώσεων σε δύο σημαντικές κατευθύνσεις: σε μακροοικονομικό επίπεδο θα συζητηθούν ζητήματα όπως το περιβάλλον ως κεφάλαιο μιας οικονομίας, εισόδημα και φυσικοί πόροι, τιμολόγηση του οικοσυστήματος, ο πληθυσμός και το εθνικό εισόδημα σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο ρόλος των θεσμών, καθώς και υποδείγματα οκονομικής ανάπτυξης με έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε μικροοικονομικό επίπεδο θα δοθεί έμφαση στην εφεύρεση και η προστασίας της, τα οικονομικά των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μετρήσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η σχέση τους με την αξία της επιχείρησης, διάχυση γνώσης, άλλα σημαντικά είδη δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: εμπορικά σήματα, δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών.

Δείτε τα περιεχόμενα του μαθήματος εδώ.

Στο συνεχές εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στους φοιτητές τις εξειδικευμένες και σύγχρονες γνώσεις, όσο αναφορά την χρηματοοικονομική ανάλυση και την διαχείριση κινδύνου, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιο-οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις με την ανάλυση περιπτώσεων (case studies) που έχουν να κάνουν με τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης της επιχείρησης, την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, την έννοια και διαχείριση χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών κινδύνων που εφαρμόζονται σε πολλές επιχειρήσεις και τεχνολογικούς τομείς. Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της στρατηγικής, και της ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, η κατανόηση του πώς να χρησιμοποιούν τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και πόρους και να αξιολογούν τα πιθανά επενδυτικά σχέδια για τη μέγιστη απόδοση της επένδυσης είναι βασικά στοιχεία επιτυχίας μιας επιχείρησης.

Δείτε τα περιεχόμενα του μαθήματος εδώ.

Η ποικιλία των προϊόντων που βασίζονται σε βιολογικές διεργασίες είναι μεγάλη τόσο στο επίπεδο τελικών καταναλωτικών αγαθών όσο και ενδιάμεσων υλικών και υπηρεσιών. Στο μάθημα αυτό περιγράφονται οι κύριοι βιομηχανικοί κλάδοι και προϊόντα με βιοτεχνολογική βάση. Οι φοιτητές  αποκτούν γνώση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των βιολογικής προέλευσης πόρων και των ενδιάμεσων προϊόντων τους, μαθαίνουν τις προδιαγραφές ποιότητας και τις χρήσεις των προϊόντων (τρόφιμα, ζωοτροφές, καύσιμα, ίνες) στα πλαίσια της βιοοικονομίας και εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία αναβάθμισης της ποιότητας πόρων και προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και καλλυντικών, φαρμάκων και χημικών προϊόντων, ενώ εισάγεται και η έννοια του βιοδιυλιστηρίου στα πλαίσια μιας βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλικής ανάπτυξης. Για κάθε κλάδο αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των σχετικών βιολογικών πόρων, οι ποιοτικές απαιτήσεις χρήσης των τελικών προϊόντων καθώς και οι διαδικασίες βελτιστοποίησης  της παραγωγικής διαδικασίας.

Δείτε τα περιεχόμενα του μαθήματος εδώ.

To συγκεκριμένο μάθημα καλύπτονται στο σύνολο τους οι βασικές αρχές της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας ως βασικό εργαλείο μιας biobased βιομηχανίας. Συγκεκριμένα: (α) δίνονται βασικά στοιχεία κυτταρικής βιολογίας, γονιδιακής έκφρασης και ρύθμισης, μεμβρανικής μεταφοράς και μεταβολισμού, (β) περιγράφονται τα βασικά είδη μικροοργανισμών και κυτταρικών καλλιεργειών, η κυτταρική ανάπτυξη και το πως αυτή επηρεάζεται από παραμέτρους και συνθήκες του περιβάλλοντος (γ) αναλύεται η χρήση ενζύμων στη βιομηχανία, ο τρόπος δράσης τους, και οι χρήση τους σε διάφορες βιομηχανικές μετατροπές (δ) περιγράφονται τα είδη και ο τρόπος λειτουργίας βιοαντιδραστήρων κυτταρικής ανάπτυξης (ε) καθορίζονται τα είδη και οι διαφορές μεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών μεταβολικών προϊόντων (στ) αναλύονται οι κυτταροκαλλιέργειες φυτικών & ζωικών κυττάρων, (ζ) περιγράφονται οι τεχνολογίες ανάκτησης βιοτεχνολογικών προϊόντων και οι σχετικές διαδικασίες απομόνωσης σε καθαρή μορφή.

Δείτε τα περιεχόμενα του μαθήματος εδώ.

Β’ Εξάμηνο

Το μάθημα είναι θεματικό. Αποτελεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση ώστε να εξοικιώσει τους φοιτητές με την έννοια της επιχειρηματικότητας, της διοίκησης και της διεθνοποίησης των βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων. Καλύπτει ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων από την αρχική πρόκληση τηε μετατροπής μιας τεχνολογικής ιδέας σε επιχειρηματικό μοντέλο, άρα την ικανότητα ανάπτυξης ενός επιτυχημένου επιχειρησιακού σχεδίου, μέχρι τη διοίκηση της εταιρείας: αξιολόγηση εταιρείας, ηγεσία, στρατηγικά θέματα, εταιρικές συνεργασίες, ανάπτυξη εταιρείας. Επίσης, πραγματεύεται ζητήματα αιχμής στο πεδίο της διεθνοποίησης. Επεξηγημαντικά, καλύπτει ζητήματα όπως η φύση της παγκόσμιας επιχείρησης, η ανάπτυξη διεθνών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ο ρόλος των στρατηγικών συμμαχιών, η ανταγωνιστικότητα, η αναγκώριση διεθνών ευκαιριών. Τέλος, το μάθημα κλείνει με τη συζήτηση για μελλοντικές προκλήσεις στο εν λόγω πεδίο.

Το μάθημε αυτό είναι πολυσχιδές. Σκοπός του είναι να συζητήσει τις υφιστάμενες στρατηγικές για τη βιοοικονομία διεθνώς με αναφορά στα σχέδια δράσης τςη ΕΕ αλλά και χωρών οι οποίες πρωτοπορούν στον τομέα αυτό. Σε δεύτερο επίπεδο, το μάθημα ασχολείται με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα της Βιοοικονομίας και την ανάγκη εναρμόνισης της πολιτικής. Τρίτον, το μάθημα θα συζητήσει συγκεκριμένα ζητήματα βιοοικονομίας μείζονος σημασίας όπως π.χ. η διαχείριση αποβλήτων, η ασφάλεια τροφίμων, κτλ.

Η αναζήτηση κεφαλαίων για επενδύσεις στο χώρο της βιοτεχνολογίας αποτελεί καίριο σημείο στη συγκεκριμένη αγορά. Το  μάθημα αυτό στοχεύει στην παροχή γνώσεων αναφορικά με τους βασικούς μηχανισμούς αξιολόγησης και αναζήτησης πιθανής χρηματοδότησης για μια επιχείρηση σε συνδυασμό με την κατοχύρωση των εισροών (αποθεμάτων) της. Αναλύονται εμπειρικές περιπτώσεις όπου εξετάζεται η χρηματοδότηση, οι αποδόσεις και η διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων για επιχειρήσεις Βιοτεχνολογίας. Η ανάλυση γίνεται με τη χρήση λογισμικού με το οποίο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει διαφορετικά σενάρια για τη κάθε μορφή επένδυσης ή ενός νέου προϊόντος στην βιο-οικονομία.   Στο παραπάνω πλαίσιο είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στον κλάδο των αποθεμάτων τόσο από τη θεωρητική όσο και από την πρακτική πλευρά με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της χρηματοδότησης.

Στο μάθημα αυτό περιγράφεται αναλυτικά η δυναμική και οι προοπτικές των τεχνολογιών διαχείρισης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και των αποβλήτων (στερεά-υγρά, αστικά-βιομηχανικά). Όσον αφορά στις ΑΠΕ, καλύπτονται τα βασικά τεχνοοικονομικά στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας και της γεωθερμίας, ενώ η κύρια έμφαση δίνεται στη διαχείριση της βιομάζας που αποτελεί τη μεγαλύτερη σε ποσότητα ανανεώσιμη πηγή άνθρακα στον πλανήτη. Αναλύεται με λεπτομέρεια η έννοια του βιο-διυλιστηρίου φυτικής βιομάζας προς την κατεύθυνση της παραγωγής βιοκαυσίμων (1ης, 2ης και 3ης γενεάς). Στο τμήμα της διαχείρισης των αποβλήτων περιγράφονται οι τεχνολογίες επεξεργασίας, διάθεσης και ανακύκλωσης ενώ αναλύονται διεξοδικά οι προοπτικές αξιοποίησής τους στα πλαίσια της βιοοικονομίας.

Ο όρος Βιοποικιλότητα περιγράφει την ποικιλία των μορφών ζωής σε μια συγκεκριμένη περιοχή, που ξεκινά από όλο το υπάρχον γενετικό υλικό, διατρέχει το σύνολο των ζωικών και φυτικών ειδών και εκτείνεται στα υπάρχοντα οικοσυστήματα. Σε μια γενικότερη θεώρηση, περιλαμβάνει και το πλήθος των διαφορετικών βιοτόπων μιας περιοχής. Στα πλαίσια της Βιοοικονομίας, η Βιοποικιλότητα μιας χώρας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Στο μάθημα αυτό εισάγονται οι βασικές αρχές της Βιοποικιλότητας, περιγράφεται το σύνολο του βιολογικού πλούτου της Ελλάδας και συνδέονται τα επιμέρους στοιχεία του με τους αντίστοιχους τομείς της οικονομίας. Οι φοιτητές μαθαίνουν να εκτιμούν τις οικονομικές επιπτώσεις των άμεσων και έμμεσων θετικών και αρνητικών επιδράσεων στη Βιοποικιλότητα και εξοικειώνονται με τις μεθοδολογίες ολοκληρωμένης εκτίμησης των περιβαλλοντικών αγαθών και των υπηρεσιών που προκύπτουν. Αναλύεται σε βάθος η συμβολή των επιπέδων Βιοποικιλότητας στους διάφορους κλάδους της οικονομίας και στην ανάπτυξη νέων και υψηλής εξειδίκευσης θέσεων εργασίας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες ανάδειξης και διατήρησης του βιολογικού πλούτου της χώρας.

Το μάθημα αυτό είναι θεματικό. Στοχεύει στην οικονομική ανάλυση επιμέρους κλάδων της βιοοικονομίας. Θα συζητηθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων και προκλήσεων που συνδέονται με οικονομικές αποφάσεις και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν βασικές έννοιες όπως ορισμοί, ενεργειακό ισοζύγιο, διάγραμμα ενεργειακών ροών, περιβαλλοντικό κόστος, προσφορά και ζήτηση ενέργειας. Επίσης, η ανάλυση των τρόπων ενσωμάτωσης του εξωτερικού κόστους (περιβαλλοντικού, κοινωνικού) στο μηχανισμό της αγοράς και στη λήψη των αποφάσεων και εξοικείωση με βασικές μεθόδους και τεχνικές αποτίμησης της αξίας ενεργειακών πόρων και των περιβαλλοντικών αγαθών. Παραδείγματα όπως αυτά της αλιείας και δασικές εκμετάλλευσης θα συζητηθούν. Τέλος, το μάθημα καλύπτει βασικές τεχνικές αξιολόγησης εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.

Γ’ Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές πρακτικούς τρόπους ανάπτυξης του επιχειρείν με συγκεκριμένες ενέργειες και κατευθύνσεις στο πλαίσιο της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς πραγματικότητας. Συγκεκριμένα, το μάθημα πραγματεύεται πρακτικούς τρόπους αναζήτησης ευκαιριών, demand-pull και technology-push, συγκεκριμένες στρατηγικές καινοτομίας με βάση πρακτικά παραδείγματα (innovators, imitators and idiots), το μάρκετινγκ των καινοτόμων προίόντων και ο ρόλος της  καμπύλης S, τα πνευματικά δικαιώματα διοκτησίας και η σχέση τους με την απόδοση της εταιρείας, μετρήσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεταφορά τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα και εμπορευματοποίηση αυτής. Για τις ανγάγκες του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί ανάμεσα σε άλλα και το οικονομετρικό πακέτο stata για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων παραδειγμάτων.

H Βιοτεχνολογία αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της Βιοοικονομίας. Κάθε τεχνολογικό επίτευγμα στις βιοεπιστήμες έχει σχεδόν πάντα άμεσο οικονομικό αντίκτυπο και τις περισσότερες φορές οδηγεί στην ανάπτυξη νέων και ταχέως αναπτυσσόμενων αγορών. Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελείται από ένα σύνολο επιλεγμένων διαλέξεων από έγκριτους επιστήμονες του εξωτερικού και του εσωτερικού που θα παρουσιάσουν τις νέες τάσεις της Βιοτεχνολογίας και τους δρόμους που ανοίγονται μέσω αυτών σε επίπεδο Βιοοικονομίας. Θα αναλυθούν θέματα που καλύπτουν όλους τους κλάδους της Βιοτεχνολογίας, όπως οι τεχνολογίες που προκύπτουν από την ανάλυση των γονιδιωμάτων από τους ιούς, βακτήρια μέχρι τον άνθρωπο, η γονιδιακή θεραπεία, η εξατομικευμένη ιατρική, η βιολογία συστημάτων, τα λειτουργικά τρόφιμα, η συνθετική βιολογία, η χρήση νέων πηγών για τον εντοπισμό βιοδραστικών ενώσεων, η ανάπτυξη και χρήση νέων βιοκαταλυτών κ.α.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων