ΦΕΚ Μεταπτυχιακού

Το ΦΕΚ της ίδρυσης του ΠΜΣ στη Βιοικονομία, Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς  (ΦΕΚ B 5025 – 31/12/2019) διέπεται από τον Νόμο 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’) σύμφωνα με τον οποίο η ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και έχει τροποποιηθεί με το ΦΕΚ-1781-19.03.2024.