1. Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περιεχόμενο και η έμφαση στο πρόγραμμα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομικοκοινωνικής πραγματικότητας. Για το λόγο αυτό το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων:
  • Προκαταρκτικά μαθήματα (Π)
  • Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ)
  • Μαθήματα επιλογής (Ε)

Τα μαθήματα επιλογής που διδάσκονται ανήκουν σε ένα ευρύτερο σύνολο από το οποίο οι φοιτητές επιλέγουν τρία μαθήματα που προσθέτουν αξία στις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και ενισχύουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές στο σύγχρονο ευμετάβλητο και απαιτητικό περιβάλλον.

  1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει:
  • Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα (Υ και Ε) στα εξάμηνα Α, Β και Γ και
  • Να εκπονήσει διπλωματική εργασία στο Γ εξάμηνο.

  1. Για την απονομή του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσω της συμμετοχής του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό του Π.Μ.Σ. (Νόμος 3685/2008).