Βιοοικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

H βιοοικονομία μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή, βελτίωση της δημόσιας υγείας, μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την εξισορρόπηση των κοινωνικών εξελίξεων. Tο όραμα της Βιοοικονομίας μπορεί να γίνει πραγματικότητα με βάση τη γνώση και την καινοτομία, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την εφαρμογή διεθνών πρoτύπων βιώσιμης ανάπτυξης. H επιτυχής αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων θα αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η βιοοικονομία της ΕΕ έχει ήδη κύκλο εργασιών περίπου 2 τρισεκατομμύρια ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 22 εκατομμύρια ανθρώπους, ήτοι το 9% του συνόλου της απασχόλησης στην ΕΕ. Κάθε ευρώ που επενδύεται σε χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα και καινοτομία στη βιοοικονομία εκτιμάται ότι θα αποφέρει 10 ευρώ προστιθέμενη αξία στους τομείς της βιοοικονομίας έως το 2025.

0
Ευρώ
0
Άνθρωποι
0%
Συνολικής Απασχόλισης