ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

1. Προσωπικά στοιχεία

2. Στοιχεία Επικοινωνίας

3. Ακαδημαϊκές Σπουδές

4. Εργασιακή Εμπειρία

5. Σεμινάρια

6. Άλλες Γνώσεις και Δεξιότητες

Α. Ξένες Γλώσσες

Αγγλική Γλώσσα

Β. Άλλες Γλώσσες

Επίπεδο
Επίπεδο
Επίπεδο

Γ. Δεξιότητες στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

7. Προσωπικοί Στόχοι

8. Χρηματοδότηση

Πώς θα χρηματοδοτήσετε τις σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο;

9. Λοιπές δραστηριότητες - hobbies

10. Παρακαλούμε προσδιορίστε δύο άτομα που θα μπορούσαν να δώσουν συστάσεις για εσάς

A

B

11. Δικαιολογητικά

Για να επισυνάψετε περισσότερα του ενός αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετε τα σε ένα αρχείο τύπου .zip

Συννημένα Δικαιολογητικά (παρακαλούμε τσεκάρετε τα αντίστοιχα πεδία)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, προβήκαμε σε ανανέωση των όρων που διέπουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι βασικές αλλαγές αφορούν στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679).

1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Κατά την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης συλλέγονται, διατηρούνται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των αιτούντων. Τα ακριβή δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ζητούμενα από την ως άνω αίτηση υποψηφιότητας.

2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

2.1. Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφιότητας. Oι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων στην οποία και θα διαβιβαστούν τα στοιχεία των αιτήσεων.

2.2. Διαβίβαση στοιχείων επιτυχόντων. Για τους επιτυχόντες υποψηφίους, τα στοιχεία των αιτήσεών τους θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ακαδημαϊκές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό των Π.Μ.Σ.. Ο σκοπός της διαβίβασης αφορά στην ακαδημαϊκή και οικονομική διαχείριση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στου Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

2.3 Επεξεργασία αναγκαία για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος. Τα δεδομένα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Πληροφοριακό Σύστημα θα διατηρούνται και θα επεξεργάζονται στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

3. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών διατηρούνται επ’ αόριστον. Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έγιναν δεκτοί σε κάποιο ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης διαγράφονται/καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

4. Δικαιώματα χρηστών. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διασφαλίζει τα δικαιώματα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

  • πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
  • διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
  • διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,
  • περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
  • φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο,
  • να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 2106475600).

Δηλώνω ότι:

  1. Τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ακριβή.
  2. Εφόσον δεν προσκομίσω βεβαίωση περάτωσης των προπτυχιακών μου σπουδών και/ή το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας μέχρι και την 31η Οκτωβρίου ενεστώτος έτους δε θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή μου στο Π.Μ.Σ.
  3. Το ποσό της προκαταβολής που θα καταβάλλω για την κατοχύρωση της θέσης μου στο Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφεται.
  4. Έχω διαβάσει, κατανοήσει και συναινώ με το περιεχόμενο της «Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων» των αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας αίτησης, και τους σύμφωνους προς αυτή, αλλά και τον ισχύοντα Κανονισμό των Π.Μ.Σ., σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μου.